.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI sAmbashiva sadguru.  rAgA:  gurupriya.  khaNDacApu tALA.

P:  shrI sAmbashiva sadguru divya caraNa dAsOham
A:  shrI sarasvati vilAsa shiva pUjAdurandhara
C:  parama puruSa paramparya vara nAdOpAsana nirata pancanada 
    kSEtra nivAsa karuNAkara dharaNIvara mama agjnAna timira 
    bhAnusama tEjO harikEsha rUpa guNa parAtparam bhajEham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home