.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI rAjamAtangi (tAna varNa).  rAgA:  shuddhadhanyAsi.  Adi tALA.

P:  shrI rAjamAtangi cAmuNDEshvari nArAyaNi rakSincu gauri
A:  dhIrAgrEsharuDau cAmarAjEndra tanaya 
    mArAri pUjAdurandara shrI krSNarAjEndruni
C:  ambikE mAyE harikEshajAyE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home