.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI paramEshvari.  rAgA:  khamAs.  Adi tALA.

P:  shrI paramEshvari dEvi gauri shrta janAvanE vilAsini
A:  shrIpati sOdarim simha vAhini shrI cakra tADanga divya bhUSaNi
C:  sharaNAgata sajjana pAlini sArasapAdE campaka mAlini suravara
    pUjitE svayamprakAshini harikEshapriyE ambA pAlisau

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home