.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mahAbala shaila (tAna varNa).  rAgA:  shuddhasAvEri.  Adi tALA.

P:  shrI mahAbala shaila vAsini cAmuNDEshvari kApADumu
A:  bhUmi bAla shrI cAmarAjEndra prEma tanayuDaina shrI krSNarAjEndruni
C:  Ananda dAyini harikEsha bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home