.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mahAbala nivAsini.  rAgA:  sArangamalhAr.  Adi tALA.

P:  shrI mahAbala nivAsini shrtajana paripAlini
A:  sAmaja varadA sahajAtE sOma vadanE sundara radanE
C:  shArada candra sArasAkSi harikEsha 
    manOhari salahau tAyE shrI cAmuNDEshvari

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home