Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bAlalOcana.  rAgA: dhanyAsi.  Adi tALA.

P:  bAlalOcana shUlapANE bhakta priya mAm pAhi
A:  kAla kAla kapAladhara shivakAmi manOharA karuNA sAgarA
C:  pAvana bhasmOd-dhULita dEhA parama sukhaprada pApa vidUra
    shivanasha vESA divijagaNa pOSA bhavabhayahara IshA bhava shrI harikEshA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home