.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI cakrapura vAsini.  rAgA:  gamanAshrama.  Adi tALA (tisragati)

P:  shrI cakrapura vAsini jananI shrta cintAmaNi
A:  mEcakAngi mAtangi mEnAtmaja vimalAngi
C:  niratavu ninna caraNAbjava smaripa bhAgyava nIDu 
    janani suravara vinutE shrI harikEsha pAlini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home