.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI bhArgavam.  rAgA:   shrI.  Adi tALA.

P: shrI bhArgavam cintayAmi shEyasE bhUyasE sImAtIta vaibhavam
A: lObha mOha mata lOla vidUram shObhI hIra maNi dhavaLa sharIram
C: tyAga yOgamaya vibhUti karam rAga tALa laya rAjavihAram
   yAga yOga phala harikEsha pAlam bhOga janita lalia kaLAdhAram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home