.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shivApriyA.  rAgA:  shrIranjani.  rUpaka tALA.

P:  shivApriya jagadIsha cidAnanda citsabhEsha
A:  bhava bhaya hara bhaktajana pAlaka mAm pAhi pAhi
C:  bANa rAvaNa caNDEshAdi bhakta pUjita paramEshvarA
    vANI pati vandita vAmadEva harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home