.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shivam vrSabhArUDham.  rAgA:  mOhanakalyANi.  khaNDa cApu tALA.

P:  shivam vrSabhArUDham shrIkaram vandE
A:  bhava pAshamOcanam bhavam daralOcanam shivam
    sAma vEda priyam sangIta sAram kAmita phalapradam 
    kAncana vigraham hEmagiri vAsinam iSham harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home