.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shivam harim.  rAgA:  kAmbhOji.  Adi tALA.

P:  shivam harim sAmbam bhaja manasA sadA
A:  bhavabhaya mOcakam bhakta samrakSakam 
    bhuvanAlankAram bhujangamahAram
C:  mrdamada tilakam mEcakAngam nigamAgama sAram riSabhavAham
    khaga vAhana hitam karuNAsAgaram agaNita rUpam harikEsha dEvam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home