.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shiva mahAsEna.  rAgA:  vasanta.  khaNDa cApu tALA.

P:  shiva mahAsEna janakA dEva divya sundarAkArA
A:  bhava bhaya vimOcanA bhakta jana pAlanA 
    tava padAmbuja bhaktim dEhimE dayALO
C:  gaja carmAmbara garaLa kaNTha mrgadhara ajamukha 
    amarapOSA AnandavESA nijadAsa tOSaNA niTilAgni 
    bhUSaNA vrjana hara shankara vimala harikEshvara

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home