.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sharavaNabhavAnanda.  rAgA:  kAmavardhini.  Adi (khaNDgati).

P:  sharavaNabhavAnanda svAmi SaNmukhA nIdu caraNamula cUparAdA
A:  parama pAvana nija bhaktArtti haraNA 
    tripurahara sulOcanOtbhavA ninnu vEDitE
C:  cirakAlamugA nIdu sEvAdulamani maraciyuNDina nannu mannincu mA taNDri
    taruNI vallIlOlA shankari vara bAlA harikEshapura lIlayani sadA vEDitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home