.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shakti gaNapatim.  rAgA:  nATa.  rUpaka tALA.

P:  shakti gaNapatim bhajEham sarva saubhAgyapradam
A:  rakti bhakti bhAva sahitanija gAna kalAdhAram 
    rasa lalitA trishati nAma kIrtanAnugrahaparam
C:  bhAnu kOTi samkAsham pApaharam paramEsham dAna vakula haraNacaNamsakala vighna nivAraNam mAnita mUSika vAham 
vashya mOhana dEham dIna bAAla harikEsha divya sundara kumAram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home