Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarva jagad.  rAgA:  manOramA.  Adi tALA.

P:  sarva jagad-dvyApinam bhajEham 
A:  parvata kanyA prANanAtham paramEshvaram bhakta pArijAtam
C:  shrIkaNTham cinmayam citsabhA nAyakam shikhivAha tAtam shrI harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home