Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarasIruhAkSi.  ragA:  sarasvati.  Adi tALA.

P:  sarasIruhAkSi tAyE indrAkSi
A:  paramEshvari hari sahOdari paripAlisau karuNAlahari
C:  akhila prapancagaLige tAyi nInE aSTa siddhigaLAdhArE
    nInE sukhadAyini sura rAjanutE shubha harikEsha sundari gauri

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home