Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sakala sampatpradE.  rAgA:  rItigauLa.  jhampa tALA.

P: sakala sampatpradE shadchakra dEvatE
A: suka sanaka sEvitE sumukha SaNmukha mAtE
C: sahasrAkSa sannutE saptakOTi manustutE sahasrAkSi 
   shAntE salahau mAtE sahasra bhadrAsanE saccidAnanda 
   ghanE sahasra shiRSe mudE sadaya harikEshahitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home