Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sahasrashIrSa.  rAgA:  shuddhalalita.  khaNDa jhampa tALA.

P:  sahasrashIrSa samyuktE sahajAnanda shaktE
A:  sahasrAmshu himAmshu pAvaka nEtrE cAru caritrE salahennu tAyE
C:  bhakta pArijAtE sharavaNabhava mAtE girisutE suravaranutE
    shaktitri daya rUpiNi hasiti carmAmbaradhara harikEsha bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home