Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sahasrakaramaNDitE.  rAgA:  vAcaspati.  Adi tALA.

P:  sahasrakaramaNDitE salisau sarvAbhISThavanu mAtE
A:  sahasrAkSa sannutE saccidAnanda kanda kandaLitalatE
C:  kara sahasradi varava koDuva ninna caraNa kamalavanu shiradali dharisi
    parama sukhavanu paDeva janmavE varavu harikEsha niratE jagadamba

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home