Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sahasra pAdam.  rAgA:  kEdAra.  cApu tALA.

P:  sahasra pAdam sadAnandam sakala pApaharam vandE
A:  mahAbala giri vAsinam mahA pAdaka nAshinam
C:  amita shubha phaladam anAmayam Adi nAyakam
    ramAkAnta sEvitam umEsham harikEsham sahasrapAdam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home