Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sacAmara.  rAgA:  hamsAnandi.  rUpaka tALA.

P:  sacAmara ramAvANI savya dakSiNa sEvitE
A:  sacIndaranutE shakti dEvisa carAcara jagadrUpiNi
C:  sakala brahmANDa sAmrAjyasu vaibhavE sukha vi vAgvibhava 
    sangIta rasAnubhAvE sukhAdi bhakta jana sukha dAyaka surucira 
    bhAvE sukha sudAmbudhi harikEsha sukhadAyini salahau

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home