Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ruNDamAla.  rAgA:  bhUSAvaLI.  Adi tALA.

P:  ruNDa mAlAla lasatkaNThE rukmiNIsha sahajAtE
A:  caNDamuNDAsura mardhini cakra pUjitpAdE salahau
C:  sOma sUryAgni nayanE sumukha subrahmaNya janani
    kAma ripu harikEsha bhAmini kAmakOTi pITha vAsini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home