Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
rudram mahEsham.  rAgA:  sarasvati.  cApu tALA.

P:  rudram mahEsham rudrAkSa bhAsam rucira guNam vandE svarUpam
A:  bhadram bhavaharam pashupatim parAtparam 
    cidrUpam cinmayam cidambaram shivam haram
C:  vINA gAna priyam vEdOpaniSmayam bANa caNDEshAdi bhakta sahAyam
    ENAncitakaram Ishvaram shrIkaram vANIpati hitam varadam harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home