Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
rOhiNEyAm.  rAgA:  suraTi.  khaNDa cApu tALA.

P:  rOhiNEyAm budham rUpajita manmatha m
A:  mOha mAyAtItam mOdamaya vigraham dEhi shOkApaham divya kavi tAvaham 
C:  pustakaram citakaram pUta maNimaya makuTam mastakam 
    kanyakA mithuna rAshyadhipatim nistula dayA makuTa niravadya 
    sumatim shasta harikEsha ghana shAsanAncita gatim

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home