Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ratnabhUSaNi.  rAgA:  yadukulakAmbhOji.  Adi tALA.

P:  ratnabhUSaNi ratnAmbarE ambA rakta bIja niSUdani ambA
A:  bhakta jana hrdaya kamalavAsini shakti shaNmukha janani salahau
C:  madhusUdana sahOdari madhu shAlini madhumati
    mahitE madhura gAna mOdini sadayE samudayE sarva 
    bhAgyOdayE shata makhanutE harikEshapura nilayE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home