Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
rAjarAjEshvari.  rAgA:  garuDadhvani.  Adi tALA.

P:  rAjarAjEshvari rAja paramEshvari rakSincavE rAghava sOdari
A:  rAja kanyE phaNirAja maNimaya bhUSaNi 
    rAjashEkhari gajarAja Sanmukha janani
C:  surarAja nipuNi sundarAkAruni dharaNIsha janaka samaguNa shIluni girIsha
    bhaktAgraNi krSNarAjEndruni niratamuga brOvavammA shrI harikEsha bhAmini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home