Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
purandhara vinutE.  RAgA:  pUrvikalyANi.  khaNDa tripuTa tALA.

P:  purandhara vinutE puNDarEkSukANDa kOdaNDE
A:  niranjanE nirmalE nityE niSkaLE nirAmayE nishcalE nirguNE bAlE
C:  kAmitArthava nIva kAmadhEnuvE ninna prEmavanu baDeda nishavu bhajisuva
    prEma bhaktaranella prEmadi poreyuva shyAmaLe harikEsha sati manOnmaNI

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home