Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
phAla lOcanam.  rAgA:  saurASTra.  cApu tALA.

P:  phAla lOcanam bhaga nEtrabhitam pAsha mOcanam bhajEham
A:  shUlapANim shubha kAraNam kAla sUdanam kali mOcanam
C:  mEru sadanam vrSavAhanam vIrabharAvatAram mOhanam
    mAra bhEdanam mAnita guNam dhIram harikEsham dEvadEvam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home