Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
paripUrNA.  rAgA:  kuntalavarALi.  Adi tALA.

P:  paripUrNA parAtparA pArvatIpatE prajApatE
A:  kari carmadhara kAlakAla kALi gaNa karuNAshIlA
C:  mAmava shambhO mahAnubhAva malayadhvaja kanyA ramaNa
    sOma cUDa sundarEsha sumukha janaka shubha harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home