Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
apavarga pradam.  rAgA:  pashupatipriya.  Adi tALA.

P:  apavarga pradam AshrayEham
A:  tapanIya giri sadanam dhanapati mitram pAvanam
C:  hari bhAvitam aja sEvitam amarEsha stOtram ambAkaLatram
    harikEshapura nilayam anupam rUpam Ishvaram 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home