Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
parashu hastAya.  rAgA:  navarasakannaDa.  rUpaka tALA.

P:  parashu hastAya pAlayamAm pArvatIsha
A:  vara mrgadhara giri nilayA mahAdEva dAyaka
C:  kAla kAla kapAlinam karuNAkara kAmitada 
    bAla lOcana bhaktahitA nIlakaNTha harikEsha

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home