Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
paramAtmanE.  rAgA:  hamsabhramari.  rUpaka tALA.

P:  paramAtmanE pashupatE bhakta pAlAya namastE
A:  kari carmAmbara dharAya 
C:  sarva lOka hitakarAya sarva shatru samharAya sarva vEda sArAya 
    sarva jIva shankarAya sarva sampatpradAya sarvAya harikEshAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home