Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
parama puruSam bhO.  rAgA:  pADi.  Adi tALA.

P:  parama puruSam bhO pArvatisha pAlayamAm
A:  parAtparA pAvanA nirAmayA nIlakNTha
C:  gangAdhara candracUDa giri nilayAs-suta vandya
    bhrngyAdi pUjitapada prabhO harikEsha vibhO

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home