Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pankaja nAbham.  rAgA:  kalyANi.  Adi tALA.

P:  pankaja nAbham bhajEham pAvanam
A:  shankara vidhi mukha sampUjitapadam shAntam shAshvatam sAmrAjyapradam
C:  shrI vanamAlAlankrtEham shrtajana shubhadam shESa vAham 
    shrIkaram cinmayam shrI harikEsham shrI citrOdaya shrEyaskaram varam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home