Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ajam haram.  rAgA:  nIlAmbari.  Adi tALA.

P:  ajam haram ambikAvaram Arta trANaparam namAmyaham
A:  nija bhaktajana mandAram nigamAgama sAram nityAnandAkAram
C:  vAsava sEvita manjuLagAtram vara nArada rati varNita stOtram
    dAsa varada harikEsha pavitram sAmagAna niratam trinEtra 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home