Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
OmkArEshvara.  rAgamAlikA.  Adi tALA.

    (rAgA:  yamunAkalyANi)
OmkArEshvara gangA shashidharA uragAbharaNA namOstutE
    (rAgA:  shrI)
nandi vAhanapriyA sadyOjAdA rajata girIshA namOstutE
    (rAgA:  vasantA)
mahEshvara vAmadEva jaTAdhara mrgadharA namOstutE
    (rAgA:  bhairavi)
shiva manasija hara tANDava paNDita dhIrA ghOrA namOstutE
    (rAgA:  pancamam)
vAsava pUjita Damaruga pANEvara tatpuruSA namOstutE
    (rAgA:  mEgharanjani)
yamAntaka shrIkaNThEshvarA ibha carmAmbarA namOstutE
    (rAgA:  nArAyaNi)
shrI pancAkSara mAlikAbharaNA shrI harikEshA namOstutE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home