Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ninnu namminAnu.  rAgA:  AbhOgi.  mishra Eka tALA.

P:  ninnu namminAnu jananI brhannAyaki
A:  kannatalli nIvu gAdA karuNa cEsi nannu 
    kAva vEgamu rAvE kamala lOcani ambA
C:  shankarI shAmbhavI gaurI duSTha caNDamuNDAsura vairi mangaLadAyini
    mAni harikEshapuri rANi sankaTamu tIrcci brOvu sakala lOka pAlini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home