Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
annapUrNEshvari.  rAgA:  kharaharapriyA.  Adi tALA.

P:  annapUrNEshvari akhilEshvari
A:  sannuta guNa shAlini tAyE pannagashayana sahOdari salahau
C:  shrI vArANasi kSEtra vAsini dEvOttamAdi dEva pAlini
    jIvadAnandAyini ambA trinayana harikEsha bhAmini 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home