Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nI bahajana.  rAgA:  kAmbhOji.  Adi tALA.

P:  nI bhajana gAnAmrtamu nityAnandamurA
A:  shrI bhavabhayahara shrIkarA cintadIrci gatiyiccurA nI sEva
C:  kaNTiki sukhamulugu nI rUpamu karNAmrtamugAyuNDunI kadalu pannagashayanA bhakta rakSakA pAsha nAsha harikEshapura vAsA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home