Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
navAkSaramanustutE.  rAgA:  navaratnavilAsa.  Adi tALA.

P:  navAkSaramanustutE namOstutE
A:  avAngmAnasa gOcarE shrIkarE amarEndra vanditE abhayakarE
C:  rAjAdirAja sEvitapAdE ramApati sahajAtE rAjakalA 
    shObhitE mAtE rAjita harikEshapriyakarE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home