Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
annai mAkALi.  rAgA:  kApi.  Adi tALA.

P:  annai mAkALiyAm dEvi aranAvi vandulAvi ingumEvi
C1: ponnirai mAvUr pugazh pera ninru pOTriDum aDiyAr vinaigaLai 
    venru innal tavirdemai ALvadun bhAram Ishai maozhi taruvAi 
    innEram idun bhAram nalla nEram namaskAram
 2: kANumivvulagellAm paDaittAi tuyar tuDaittAi ingu aDuttAi 
    emaiyuDaittAi pUNumishaik-kavi mAlaiyum pUNDAi bhUsurar 
    yAvaiyum pugazhura ANDAi Anavmum ahankAramum vENDAi 
    aDiyArkkaruL sheyyum kALI ulagALi jayashAli mahAnIli 
 3: manaduLLa mAshugaL tIra pugazh kUra agham mAra aruL 
    tArAi dinamum unait-tudikkavE sheiguvAyE dhyAnamum 
    yOgamum tandaruLAyE dhanamum pugazhum koDuttiDum 
    en tAyE sancalam tIrtiDuvAyE dayavAyE varuvAyE ingu nIyE
 4: mangaLam engumE peruga tuyarkkaruga manamuruga ingu 
    varuga tingaL mukhI uLtan sEvaDi  nambum shiriyEnE 
    manattunadanbu tadumbum pUngAnupUngamAi bOdham 
    nirambum puNNiya harikEshan pAri alankArik-krpai vAri maha mAri 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home