Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mrtyunjayam.  rAgA:  rAmapriyA.  khaNDa cApu tALA.

P:  mrtyunjayam ArUDham mInAmbikApatim 
    mrgatAtam viSaharam mEru sadanam haram
A:  krtyAlankAram nigamAgama sAram nija bhakta mandAram nirmalAkAram
C:  harikEsham amalAngam Ananda vigraham girijApatim laya gIta sukhadAyam
    sharaNAgata trANam sakala shubha kAraNam satatam bhajEham saccidAkAram

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home