Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
muruganukkoru.  rAgA:  kalyANi.  Adi tALA.

P:  muruganukkoru shIDan avan mukkNNan veNkADan
A:  viruttan veNNiravaNivAn karittOrkkalaiyAn sarpamElaNindu jAti keTTalaivAn
C:  pittan elumbaNiyum pEyANDi shUlipirai mazhuvEndum perum udai kAli
    nattit-tiripuram nagaikkum kapAli namadu harikEshanAm narguNashAli

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home