Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mAvUr vaLar.  rAgA:  jOnpuri.  Adi tALA.

P:  mAvUr vaLar mahArANi madhuravANi
C1: kUvum puLLinangaL kUDiyE pAdum kuLamum nadiyum 
    shennal kOTTamum nADum bhuvanangaL shuTrum puLikitam 
    kUDum puNNiya palan naTamADum madhuravANi
 2: kALi karALi kapAlini shUlini kAraNi pUrNi nAraNi AraNi
    gauri vAhini gOvindan sOdari kumkuma alankAri madhuravANi
 3: mahiSAsuran mudal vanjarai vadaittAL vAdu sheyyum 
    caNDa muNdarai udaittAL mahimaiyuLLa bhakta 
    maNDalattudittAL mAranai avamadittAL madhuravANi
 4: harikEshar manam magizhum kAmAkSi hari sOdari krpai perugum 
    mInAkSi ariya palan koDuttiDum attAkSi akhila jagatsAkSi madhuravANi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home