Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
marakatamaNi.  rAgA:   saindavi.  rUpaka tALA.

P:  marakatamaNi chAyE mAyE mahAbalEsha jAyE
A:  sarasIruha nayanE sAmaja varagamanE 
    sakala bhuvana bharaNE salahau navAvaraNE
C:  mahEshvari gauri varAhi brahmIndrANi vaiSNavi cAmuNDEshvari 
    sapta mAtrukE harikEshArddhAngi mahanIyE mahiSamardhani 
    mAtangi mAdhavi manjuLa vANi madhukaravENi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home