Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mangaLam bhavatu.  rAgA:  kAmavardhini.  khaNDa cApu tALA.

P:  mangaLam bhavatu tE mAtanga vadana jaya
A:  mangaLam shikhivAha vANI gurunAtha shubha mangaLam
    nandIsha mahita guNa caNDEsha mangaLam
C:  mangaLam shrIkaNTha madhurEsha harikEsha mangaLam jagadIsha
    mangaLam sOmEsha mangaLam sarvEsha mahAbalagiri vAsa

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home