Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mangaLa rUpiNiyE.  rAgA:  jOnpuri.  Adi tALA.

P:  mangaLa rUpiNiyE mAvUr vaLar mAtangi mAmaNiyE
C1: gangaiyaNi paraman kaNmaNiyE nIyE mangai manOnmaNiyE
 2: shakti dhanam kalvi tandiDum tAyE muktikku vittum nIyE
 3: dEvarum mUvarum ninnaruLAlE tigazhuginrArgaL menmElE
 4: AviyE amudE Anandat-tEnE harikEshar manam magizhmAnE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home