Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
AngAraka mangaLa.  rAgA:  rItigauLa.  rUpaka tALA.

P:  angAraka mangaLa mUrtE Ananda pUrtE
A:  gangAdhara jaTAbhOga gagana bhAga padma rAga
C:  bhUmiprada pUri dayA pUritam rtudama hrdayA mAmaka pApAni samaya
    makara rAshi priyA shrI mAnita harikEsha sEvaka mAm pAlaya 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home