Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mAnasa shAshvata.  rAgA:  shaNmukhapriya.  Adi tALA.

P:  mAnasa shAshvata Ashraya dEvam
A:  mAnita suguNa sugjnAna vilAsam tanujita mAram saccidAkAram
C:  kara dhrta Damarukam kAla kAlam kanjaja lOcanam kALakaNDam
    hAra virAjitam harikEsham Isham surapati sEvitam sOmashEkharam
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home