Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
manamaDanguvadE.  rAgA:  tODi.  Adi tALA.

P:  manamaDanguvadE pErinbam maTrevaiyAlum vilagumO tunbam anda
A:  dinam dinam alaindum sheyalariyAmal 
    tighaittut-tighaittu paridavittut-tiriyum anda
C1: anniyar dhanattAshaiyAlE sadA alakkaNuTru 
    bhuviyin mElE kanniyariccaiyAlum mEnmElE kalangik-
    kalangi mighak-karaindu nondiDum anda
 2: varum varum enavE Engi dinam varunduvadai viTTu nIngi 
    harikEshan pAdattanbu koNDOngi anbenum kaDaltanil AzhndiDada anda
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home